Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat / decoral.hu

A Skyline Kft. hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére.

Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címet használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat cégünk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Személyes adatok a személyes profilt tartalmazó oldalon módosíthatóak, ill. az info@decoral.hu e-mail címre írt levélben.

Az érintettek személyes adataik törlését az info@decoral.hu e-mail címre írva kezdeményezhetik.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre.

Az adatokat elsődlegesen társaságunk belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják át.

A megrendelések teljesítése körében társaságunk futárszolgálatot vesz igénybe. Társaságunk e külső szereplő adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. Csomag/megrendelés kiszállításával megbízott cég:

GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi-Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.

Társaságunk, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat társaságunk szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hgy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Társaságunk vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. Rendelkezéseinek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek nem adja át. Az adatátadás telkintetében jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:

-Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat

-Társaságunk bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt Társaságunk érdekeinek sérelme, szolgáltatás nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető adatait.

-Társaságunk rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem használhatóak az Érintettek személyes azonosítására

-Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat Társaságunk rendelkezésére áll, a személyes adatokat Társaságunk helyesbíti

-Törlés helyett Társaságunk zárolja a személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, mely a személyes adat törlését kizárta.

-A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A megrendelés folyamán a megrendelő által megadott, a rendszerünkben rögzített és társaságunk által kötelezően kezelt adatokat kizárólag a teljesítés folyamatához használjuk fel. Az elkészült számla adatai, a teljesítési folyamatban megadott adatokkal rögzítésre kerülnek, a hatályos számviteli- és adó törvényekben meghatározott módon és időszakra. Az érintett által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az adatkezelési cél nem teljesül, ill. a regisztrált érintett nem törli a regisztrációját. A törlés időpontja az érintett törlési igényének beérkezésétől számított 20 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén társaságunk jogosult az érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Társaságunk biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

A rendszer adatokat tárol a társaság számítógépén úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik az érintett beazonosítására nem alkalmasak. A webáruház rendszer használatához a böngészőjéban a cookie-k használatát engedélyezni nem szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A decoral.hu oldalon történő regisztrációkor minden érintettnek lehetősége van rá, hogy feliratkozzon a decoral.hu e-mailben küldött ingyenes hírlevelére, melyben akciókról, újdonságokról és egyéb hírekről tájékoztatjuk az érintetteket. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, és a későbbiekben bármikor lemondható a hírlevélben feltüntetett linken.

Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi érintettet megfelelő módon (az internetes oldalon, vagy bármely más módon) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

A személyes adataik kezeléséről az érintettek társaságunktól, mint adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek az info@decoral.hu címre küldött e-mailben. E-mailben küldött tájékoztatás kérést társaságunk csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre társaságunk az e-mail elküldését követő első munkanaptól számítva 30 napon belül köteles tájékoztatást adni.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV.tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf.5 .). Bármilyen adatkezeléssel, észrevétellel ezen túlmenően forduljon társaságunk munkatársaihoz az info@decoral.hu e-mail címen.

Adatkezelési nyilvántartási számaink:

NAIH-98051/2016
NAIH-98052/2016
NAIH-98053/2016
NAIH-98054/2016

Budapest, 2016. augusztus 10.